Gíao trình HL bảo vệ


                                                                                                           CHƯƠNG TRÌNH ĐAO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

 

           CHƯƠNG I.

          SỰ HÌNH THÀNH TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC NGƯỜI BẢO VỆ

I. SỰ HÌNH THÀNH TỔ CHỨC

Từ yêu cầu thực tế đòi hỏi bất cứ một Cơ Quan, Đơn vị nào cũng phải đươc đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh, tài sản và trật tự an toàn xã hội mà lực lượng bảo vệ được tổ chức ngay tại Cơ quan Xí Nghiệp. Lực lượng bảo vệ được tổ chức thành hai bộ phận:

+     Bảo vệ nội bộ.

+     Bảo vệ tuần tra, canh gác.

Bảo vệ nội bộ thường được bố trí ở phòng tổ chức nhân sự với nhiệm vụ lo về công tác an ninh nội bộ của cơ quan đơn vị, xác định lý lịch khi tuyển dụng, xác minh giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại…

Bảo vệ tuần tra canh gác làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn Cơ quan đơn vị, thường được tổ chức thành Đội, Tổ.

Từ khi đất nước ta có nhiều đổi mới, nền kinh tế có nhiều thành phần, các nhà đầu tư nước ngồi vào hợp tác làm ăn tại nước ta. Nhu cầu bảo vệ ngồi biên chế nhà nước đòi hỏi ngày càng nhiều, từ đó xuất hiện loại hình cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.Một loạt công ty chuyên cung ứng dịch vụ bảo vêk ra đời, trong trong đó có Công Ty CP TM Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Ưng ( Thiên Ưng Security).

Hiện nay Công Ty DV Bảo Vệ Sơn Trường đang ổn định và trên đà phát triển (về quy mô tổ chức, chất lượng đào tạo, chất lượng công tác …….) 

Ban  Giám Đốc

-   Phòng tổ chức nhân sự.

-   Phòng Tài chính –Kế toán.

-   Phòng kỹ thuật - nghiệp vụ.

-    Phòng giám sát cơ động.

-    Phòng kinh doanh.

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP của Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam, ra ngày 22/04/2008, quy định về tổ chức lực lượng bảo vệ. Nghị định này quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan xí nghiệp, của mỗi cán bộ công nhân viên cơ quan xí nghiệp về công tác bảo vệ. Nghị định cũng giao cho công an chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, hướng dẫn lực lượng bảo vệ.

Vì vậy dù là lực lượng của các công ty Bảo vệ song vẫn phải chịu sự Theo dõi quản lý của cơ quan công an.

Muốn thành lập công ty Dịch vụ bảo vệ phải được ngành Công an xem xét, kiểm tra và cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự mới được thành lập .

Hàng tháng các Công ty Dịch vụ Bảo vệ phải báo cáo tình hình, kết quả cơng tác  cho Công an.

Khi tới bảo vệ ở Mục tiêu nào phải trình báo với cơ quan Công an nơi đó.

1.     Nhiệm vụ

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP của Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam, ra ngày 22/04/2008 quy định nhiệm vụ bảo vệ như sau:

a)Tham mưu cho thủ trưởng nắm tình hình an ninh trật tự, xây dựng phương án   bảo vệ nội quy bảo vệ Cơ quan, Xí nghiệp, hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ của cơ quan bảo vệ cấp dưới, tổng hợp báo cáo thủ trưởng và cơ quan Công an.

Công Ty DV Bảo Vệ Sơn Trường chịu trách nhiệm:

- Nắm tình hình an ninh trật tự ở Mục tiêu.

- Xây dựng phương án bảo vệ.

- Giúp chủ quản xây dựng Nội quy, chế độ, quy định về công tác bảo vệ.

- Làm báo cáo kết quả công tác (gửi công ty và chủ quản)

b)Tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ,phối hợp với các tổ chức công đoàn ,đoàn thanh niên, hội đồng an ninh trật tự phổ biến, tuyên truyền, giáo dục việc thi hành pháp luật , nội quy.Tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng cơ quan xí nghiệp an toàn. Xây dựng tổ chức quần chúng phòng cháy chữa cháy, quản lý phương tiện, dụng cụ PCCC,chỉ huy việc chữa cháy khi xảy ra.

-  Tổ chức thực hiện tốt phương án bảo vệ ở Mục tiêu.

-  Xây dựng phương án PCCC.

-  Quản lý phương tiện dụng cụ PCCC.

-  Huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy khi xảy ra.

-  Nghiên cứu phát hiện những sơ hở trong công tác bảo vệ , để kiến nghị chủ quản.

c) Đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế bảo vệ. Đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy, kỷ luật lao động, đề xuất các biện pháp xử lý.

- Đôn đốc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế bảo vệ của  Cán bộ công nhân viên ở Mục tiêu.

- Nhắc nhở, lập biên bản báo cáo chủ quản các trường hợp vi phạm.

d)  Phối hợp với cơ quan Công an, Cơ quan quân sự, các đoàn thể, đơn vị chuyên  môn của cơ quan đơn vị trong các mặt công tác: quản lý vũ khí, chất dễ cháy, chất nổ, chất độc, quản lý và giáo dục những người có tiền án, tiền sự, người hết hạn tù, hết hạn tập trung giáo dục cải tạo trở về làm việc ở Cơ quan xí nghiệp.

-  Nắm, lên danh sách những người hết giờ làm việc mà ăn ở, ngủ tại Mục tiêu.

-  Nắm những nơi để chất cháy, chất nổ, chất độc và các biện pháp quản lý.

-  Phối hợp với phòng nhân sự rà soát những người từng có vấn đề để có biện  pháp quản lý chú ý đề phòng.

e) Trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng tự vệ, thanh niên xung kích của cơ quan xí  nghiệp tổ chức tuần tra canh gác, kiểm soát người ra vào cơ quan xí nghiệp.

f)  Bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Mục tiêu.

g)Tổ chức hợp đồng, liên kết với chính quyền và công an địa phương nơi Cơ quan, Xí Nghiệp đó đóng chân và các cơ quan đơn vị lân cận xây dựng cụm an toàn về an ninh trật tự. Liên hệ chặt chẽ với Cơ quan Công an, Chính quyền địa phương, thường xuyên trao đổi tình hình của Mục tiêu. Tạo mối quan hệ để hỗ trợ trong quá trình làm việc.

h)Tổ chức bảo vệ hiện trường những vụ việc xảy ra trong cơ quan xí nghiệp và xử lý những việc cấp bách theo chức năng được giao, kịp thời báo cáo thủ trưởng và cơ quan cơng an đến giải quyết.

- Tổ chức bảo vệ tốt hiện trường khi có vụ việc xảy ra.

-  Lập biên bản các vụ việc.

- Báo cáo chủ quản, cơ quan công an đến giải quyết.

2.Quyền hạn :

a) Tiến hành công tác xác minh những vụ, việc nghi vấn liên quan tới an ninh trật tự do thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp giao hoặc do cơ quan Công an uỷ nhiệm.

b) Trong tình huống cấp bách đang đe doạ đến an toàn con người, tài sản của Cơ quan, Xí nghiệp cán bộ phụ trách đơn vị bảo vệ có quyền yêu cầu các đơn vị chuyên môn thi hành ngay các biên pháp cần thiết để ngăn chặn kịp thời những hậu quả xấu có thể xảy ra và báo cáo ngay cho Thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp biết.

c) Cán bộ phụ trách lực lượng bảo vệ được tham gia ý kiến với thủ trưởng cơ quan, Xí nghiệp vào một số việc trong công tác cán bộ của cơ quan, xí nghiệp có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự.

d) Bắt giữ và lập biên bản người phạm tội quả tang xâm phạm an ninh,tài sản và trật tự cơ quan, xí nghiệp, dẫn giải ngay đến cơ quan công an ngần nhất để xử lý.

e) Kiểm tra,kiểm sốt người, phương tiện ra vào, đi lại trong cơ quan,xí nghiệp theo nội quy đã đề ra.

Với 5 quyền hạn nêu trên, lực lượng bảo vệ  Công Ty DV Bảo Vệ Sơn Trường được:

-    Đình chỉ hoặc yêu cầu đình chỉ những việc làm của cán bộ công nhân viên ở các mục tiêu có hại đến an ninh, an toàn tài sản và trật tự xã hội.

-    Góp ý với chủ quản bổ sung,sữa đổi nội quy, quy chế không phù hợp với công tác bảo vệ .

-    Bắt giữ,lập biên bản người có hành vi phạm tội quả tang, chuyển ngay cho cơ quan Công an …. Xử lý.

-    Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra, vào, đi lại trong Mục tiêu.

III PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI BẢO VỆ

Người bảo vệ dù trong biên chế của cơ quan, xí nghiệp nhà nước,hoặc thuộc các công ty Dịch vụ bảo vệ đều phải có phẩm chất,đạo đức,tư cách tốt, có sức khoẻ. Thường xuyên trau dồi kiến thức, phẩm chất đạo đức, luôn rèn lyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm cấm lợi dụng chức trách, nhiệm vụ quyền hạn vào mục đích cá nhân. 
Khẩu hiệu hành động của Thienung Security  là:

LỊCH SỰ –ĐẠO ĐỨC –NHANH CHÓNG – HIỆU QUẢ.

Mỗi cán bộ, nhân viên của Công Ty DV Bảo Vệ Sơn Trường , đều phải nhớ và làm theo khẩu hiệu này để thương hiệu " Bảo vệ Sơn Trường - Niềm tin của  bạn"

 

    CHƯƠNG II. NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

Bài 1: PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ MỘT SỐ LOẠI MỤC TIÊU

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG CỦA ĐỘI BẢO VỆ

Khách đến liên hệ yêu cầu:

-         Tắt máy, xuống xe xuất trình giấy tờ.

-         Đăng ký vào mẫu sổ khách (tên công ty, người cần gặp, mục đích gặp )

-         Bộ phận bảo vệ sẽ liên hệ với người khách cần gặp. Nếu đồng ý gặp thì bảo vệ sẽ hướng dẫn cho khách vào khu vực cần gặp hoặc vị trí ngồi  chờ.

-         Khách không được đi lại tuỳ tiện trong mục tiêu nếu chưa có sự đồng ý của đơn vị chủ quản (hoặc không có người của đơn vị chủ quản đi cùng).

-         Luôn đeo thẻ khách khi đã được cấp phát, chịu sự giám sát của bảo vệ khi ra vào cổng.

Phương tiện chuyển hàng hóa

-         Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, hóa đơn hàng đăng ký vào sổ theo dõi.

-         Chịu sự hướng dẫn của bảo vệ, dừng xe, đậu xe đúng nơi quy định.

-         Lái xe,lơ xe,… không được tuỳ tiện đi lại lung tung trong mục tiêu khi chưa có sự đồng ý của nhân viên bảo vệ.

-   Người điều khiển phương tiện phải đảm bảo các vấn đề an toàn khi lưu thông trong khu vực nhà máy. Kiểm tra tất cả các phương tiện khi vào nhà máy.

Đơn vị thầu phụ:

-         Người đại diện đơn vị phải xuất trình giấy tờ. Đăng ký vào sổ thầu phụ (số lượng người, công việc thực hiện, vị trí làm việc )

-         Các thiết bị, dụng cụ thi công phải khai báo và đăng ký với nhân viên bảo vệ.

-         Luôn đảm bảo công tác PCCC, vệ sinh mơi trường, an toàn lao động trong thời gian thi công tại nhà máy.

-         Vì lý do nào đó phải làm đêm hoặc thêm giờ. Phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản.

-         Tuyệt đối không được đi lại ngồi khu vực thi công.

-         Luôn đeo thẻ thầu phụ (nơi được cấp phát) trong thời gian làm việc tại nhá máy.

-         Chịu sự kiểm soát của nhân viên bảo vệ về người và phương tiện khi ra vào cổng.

Cán bộ nhân viên của nhà máy.

-         Khi qua cổng phải xuống xe dắt bộ. Nghiêm túc chấp hành về đồng phục được cấp phát, và thẻ cá nhân.

-         Trong thời gian làm việc công nhân không được mở tủ cá nhân, không được ra ngồi nếu chưa có sự đồng ý của người cóthẩm quyền

-        Với các xe đưa rước cán bộ công nhân viên phải dừng trước cổng bảo vệ và đi bộ vào nhà máy. Hết giờ đi bộ qua cổng mới được lên xe.

-         Bảo vệ kiểm tra người, xe, túi xách trước khi cán bộ, công nhân viên ra về (khi chủ quản có nội quy, quy định về việc này )

PHẦN II: CÁCH BẢO VỆ MỘT SỐ LOẠI MỤC TIÊU

A.               BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

- Tính chất Mục tiêu: Mục tiêu là công trường xây dựng nên tình hình rất phức tạp, nhân viên bảo vệ phải có nghiệp vụ cao, để giải quyết rất nhiều tình huống có thể xảy ra trong mục tiêu.

- Nhiệm vụ các vị trí: Thường có 2 vị trí Chính: Cổng chính, tuần tra.

I.VỊ TRÍ CỔNG CHÍNH.

Đây là vị trí quan trọng nhất trong các vị trí bảo vệ tại Mục tiêu công trường, vị trí này có các nhiệm vụ như sau:

1. Đối với khách.

a)  Khi vào công trường.

-         Hỏi tên khách, cơ quan công tác, mục đích vào gặp ai.

-         Liên lạc bằng bộ đàm hoặc điện thoại vào bên trong báo cho người cần gặp ra đón, nếu không có hẹn trước thì phải có sự đồng ý của người mà khách cần gặp.

-         Ghi tên khách, tên công ty, giờ đến của khách vào sổ khách ra vào.

-         Phát cho khách thẻ khách và các dụng cụ bảo hộ lao động như mũ, giầy, kính.

-         Cho khách đăng ký những đồ vật có  giá trị, chỉ dẫn cho khách vào Mục tiêu.

b)  Khi ra khỏi công trường :

-         Kiểm tra túi xách của khách.

-         Kiểm tra các đồ vật khách mang ra (nếu có) có đúng với giấy cho phép mang ra của đơn vị chủ quản (phải có chữ ký của người có thẩm quyền).

-         Thu lại các vật dụng đã phát cho khách.

-         Đề nghị khách ghi vào sổ giờ ra và ký tên.

2.  Đối với công nhân.

a)  Khi vào :

-         Kiểm tra thẻ, mũ và các trang thiết bị bảo hộ khác.

-         Kiểm tra trang phục có đúng theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.

-         Phải đăng ký các vật dụng có giá trị.

-         Công nhân làm việc ngắn ngày phải kiểm tra tên trong danh sách cho phép của đơn vị chủ quản.

b)  Khi ra:

-               Tất cả công nhân phải bỏ mũ xuống, lần lượt ra từng người.

-               Kiểm tra cẩn thận túi xách, đối chiếu vật dụng mang ra, kiểm tra có đúng như đã đăng ký hoặc đúng như trong giấy cho ra của đơn vị chủ quản. Ra ngoài  không được mang bất cứ vật gì.

-               Bảo vệ kiểm tra người cẩn thận phía trước, bên hông, Giầy, ống chân …..

               Ghi chú: Ngày giờ, số lượng, chủng loại, chữ ký trong giấy cho ra.

3. Đối với các loại xe.

a) Khi vào

-  Phải dừng tại cổng, người tài xế phải xuất trình giấy tờ, đăng ký tên xe, số xe, đem những gì vào, giờ vào vào trong sổ, thông báo cho người có trách nhiệm của đơn vị chủ quản ra đón.

-  Cho lái xe đăng ký những vật dụng có giá trị  để đối chiếu khi ra.

-  Kiểm tra xe có đầy đủ điều kiện vào Mục tiêu (ví dụ chiều cao không thích hợp, xe quá lớn)

- Mở cổng cho xe vào.

b) Khi ra:

- Xe dừng lại tại cổng, người tài xế phải vào phòng bảo vệ ghi giờ ra và đăng ký vào sổ đăng ký.

-  Tài xế phải xuất trình giấy tờ có liên quan đến việc đem hàng hóa ra ngoài.

-  Bảo vệ phải kiểm tra và đối chiếu với thực tế hàng mang ra có khớp với phiếu xuất hàng hay không.

Chú ý:

Chủng loại, số lượng, chất lượng, mã số ……..

Phải kiểm tra cẩn thận các thùng xe, gầm xe, thành xe, cabin xe.

Không giải quyết các hàng hóa không giấy phép mang ra (giấy xuất hàng phải có chữ ký của đơn vị chủ quản).

Mở cổng cho xe ra.

4.  Đối với trang thiết bị nguyên vật liệu

a)  Khi vào

-         Kiểm tra hóa đơn, chủng loại, số lượng, mã số …

-         Liên lạc với người có liên quan của đơn vị chủ quản ra đón.

-         Ghi vào sổ đăng ký nguyên vật lịêu.

Chú ý:  Hàng hố mang vào Mục tiêu phải được kiểm tra cẩn thận, ghi chú nếu là nguyên vật liệu dễ cháy nhân viên bảo vệ phải tư vấn cho khách hàng công tác PCCC.

b)   Khi ra

-       Kiểm tra hóa đơn, giấy xuất kho có chữ ký của đơn vị chủ quản.

-       Sau khi kiểm tra hóa đơn, nhân viên bảo vệ tiến hành kiểm tra số lượng thực tế.

Chú  ý :

-     Chủng loại, mã số, chất lượng số lượng và chữ ký.

-      Lưu trữ các hóa đơn, giấy xuất kho và giấy cho ra của đơn vị chủ quản

5. Đối với nhân viên ra vào

- Tất cả các nhân viên phải tuân thủ theo nội quy của cơng trường.

6. Một số nhiệm vụ khác của nhân viên  cổng chính.

-      Quản lý điện thoại, chìa khóa.

-      Giải thích hướng dẫn các vấn đề cho khách ra vào.

-     Quản lý trang thiết bị, ghi chép sổ sách sạch sẽ, chính xác, tất cả xếp gọn gàng có khoa học.

-      Nắm bắt tình hình và báo cáo cho những người có thẩm quyền khi họ cần biết.

-      Giữ gìn thông tin liên lạc, phối hợp với các vị trí khác.

-       Bàn giao chặt chẽ cho ca sau.

-       Quản lý thư từ chuyển phát nhanh (nếu có).

II VỊ TRÍ TUẦN TRA.

Tuần tra khu vực được giao, phát hiện, bắt giữ, lập biên bản những người vi phạm nội quy công trường.

Phát hiện, ngăn chặn những hành vi phá hoại, vi phạm an toàn lao động.

Phát hiện những sự cố cháy nổ, máy móc cháy nổ.

Kiểm tra các công cụ phòng chống cháy và hệ thống báo cháy, đảm bảo khi xảy ra sự việc sẽ đưa lại hiệu quả sử dụng cao nhất.

Kiểm tra khóa các cửa sổ,và cửa ra vào.

Kiểm tra các thiết bị sữ dụng bằng điện về độ an tồn, đặc biệt là cháy nổ.

Phải mang theo các dụng cụ thích hợp khi đi tuần tra như: đènpin, bộ đàm, dùi cui.

Giám sát, kiểm soát người trong khu vực làm việc, chú ý giám s&