Biểu mẫu

MẪU BV1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2009/TT-BCA ngày 14-7-2009)

 

(1). ...................................

(2). ...................................

Số:. ........./GXN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN

Đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 

Căn cứ Điều 11 Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày22-4-2008của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Xét hồ sơ và đề nghị của: ..........................................................................................

....................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (hoặc giấy chứng nhận đầu tư):

Số:. ...................... Ngày. ....... tháng. ..... năm. ............ Cơ quan cấp: ......................

Trụ sở tại: ...................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: ..................................................................

Chức danh: ................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:. .................................. Ngày...... tháng........................

Cơ quan cấp: ..............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................

....................................................................................................................................

Nơi đăng ký tạm trú: .................................................................................................

....................................................................................................................................

(2). ...............................................................................................................

 

XÁC NHẬN

 

(3).................................................................................................

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

....................................., ngày. ...... tháng. ....... năm 20.......

(4). ..........................................

 

 

 

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp

(2) Tên cơ quan Công an cấp Giấy xác nhận

(3) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

(4) Chức danh người ký giấy.

 


MẪU BV2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2009/TT-BCA ngày 14-7-2009)

 

(1)......................
..............................
(2)......................
................................

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

(Từ ngày … tháng … năm 20… đến ngày … tháng … năm 20…

 

Kính gửi:. ..........................................................................

 

1. Tình hình

- Tổng số chi nhánh: ...................................................................................................

(trong tỉnh, thành phố:............ , ngoài tỉnh, thành phố:............................................. )

- Tổng số văn phòng đại diện: ....................................................................................

(trong tỉnh, thành phố:............ , ngoài tỉnh, thành phố:............................................. )

- Lĩnh vực bảo vệ:.......................................................................................................

+ Dịch vụ bảo vệ con người:......................................................................................

+ Dịch vụ bảo vệ tài sản, hàng hoá; bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức:     

+ Dịch vụ bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội:....

....................................................................................................................................

- Mục tiêu bảo vệ:.......................................................................................................

(trong tỉnh, thành phố:............ , ngoài tỉnh, thành phố:............................................. )

- Đã được trang bị CCHT:...... (roi, gậy cao su:........................................................ ;

roi điện:................................ ; gậy sắt:........................ ; loại khác:............................ ).

2. Về nhân sự

- Hội đồng quản trị:.. (Người nước ngoài:........ ); tăng:................. , giảm:...............

- Ban giám đốc: .......  (Người nước ngoài:........ ); tăng:................. , giảm:...............

- Nhân viên: …………..người (tăng:…………, giảm:………..). Trong đó nhân viên dịch vụ bảo vệ:……………. nhân viên (đã được cấp chứng chỉ đào tạo: ……………nhân viên).

3. Thay đổi người đứng đầu, địa điểm về trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Vụ việc liên quan đến ANTT

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

(1) Tên doanh nghiệp

(2) Trụ sở tại

……………., ngày…….. tháng ….. năm 20……
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


MẪU BV4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2009/TT-BCA ngày 14-7-2009)

 

BỘ CÔNG AN
..........................
..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ AN NINH TRẬT TỰ

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

 

- Căn cứ Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày22-4-2008của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

- Căn cứ Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) ngày14-7-2009của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 52/2008/NĐ-CP.

Hồi ……. giờ ……ngày…… tháng …… năm 20…

Chúng tôi gồm:

-...................................................................................................................................

-...................................................................................................................................

-...................................................................................................................................

-...................................................................................................................................

Đã tiến hành kiểm tra: .............................................................................................

....................................................................................................................................

Tại địa điểm:..............................................................................................................

....................................................................................................................................

Đại diện doanh nghiệp:

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

-...................................................................................................................................

-...................................................................................................................................

I. Kết quả kiểm tra

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

II. Phát hiện, xử lý vi phạm

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

III. Ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

IV. Ý kiến của đoàn kiểm tra

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi ……. ngày…… tháng …… năm 20… đã đọc lại cho những người có mặt cùng nghe công nhận là đúng.

Biên bản lập thành hai bản và giao lại cho doanh nghiệp một bản./.

 

ĐẠI DIỆN

DOANH NGHIỆP

ĐẠI DIỆN

ĐOÀN KIỂM TRA

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN